Program iBiznesPlan

iBiznesPlanProgram iBiznes Plan to kreator biznes planu. Program dostępny jest w kilku odmianach, które zostały opracowane na bazie podstawowej odmiany którą jest iBiznesPlan Pro.  Wszystkie odmiany tworzą biznes plan według ujednoliconego konfigurowalnego schematu. Istnieje możliwość importu i eksportu biznes planów pomiędzy poszczególnymi odmianami programi. Jeżeli jesteśmy właścicielami licencji programu iBiznesPlan, to nie będzie żadnych problemów ani z obsługą innego programu z serii iBiznesPlan ani z eksportem i importem biznes planów do innej odmiany programu.

Kreator kompletnych dokumentów Tworzenie biznes planu przy pomocy programu podzielone jest na dwie częśći. Osobno jest opracowywana analiza finansowo ekonomiczna przedsięwzięcia oraz część opisowa dla biznes planu. Taki podział ma taką zaletę, że umożliwia opracowanie kompletnego biznes planu, ale również możemy jako kompletne dokumenty opracować tylko samą analizę finansowo ekonomiczną lub tylko część opisową.

Konfigurowalny schemat biznes planu Każdy biznes plan tworzony jest według podstawowego schematu, który w szerokim zakresie można modyfikować. Różnice w zawartości merytorycznej dokumentu oraz obecność lub brak niektórych elementów w danym biznes planie jest oczywista i zależy od specyfiki inwestycji i wymagań inwestora lub banku. Posługując się programem iBiznesPlan użytkownik posiada możliwość przystosowania schematu biznes planu dokonkretnych potrzeb lub wymagań. 

Załączone przykładowe biznes plany Nauka przez przykład to bardzo efektywny sposób przekazywania wiedzy. W przypadku biznes planu jest to niewątpliwie bardzo przydatne narżędzie nauczania. Programy wyposażone są w zestaw kompletnych biznes planów, które możemy przeglądać, jak również wykorzystać  jako szablon dla własnego biznes planu.

Automatyczne przeliczanie analizy finansowej Użytkownik programu musi wprowadzić tylko podstawowe dane dotyczące przedsięwzięcia. Do tych danych należą prognozy przychodów oraz kosztów oraz projekcje inwestycyjne. W przypadku finansowania musimy wpisać jedynie podstawowe dane takie jak transze kredytu i oprocentowanie kredytu oraz długość okresu kredytowania. Wszystkie pozostałe obliczenia w tym wygenerowanie kompletnej analizy finansowo ekonomicznej wykona program.

Weryfikacja wyników Program wyposażony jest w opcję, która umożlwia zweryfikowanie otrzymanych wyników analizy finansowo ekonomicznej.

Zgodność z polską rachunkowością Program generuje tabele rachunku zysków i strat (w obu wariantach do wyboru), kapitału własnego, bilansu aktywa, bilansu pasywa i przepływy pieniężne zgodnie ze wzorem z polskiej Ustawy o Rachunkowości.

Wykresy W celu wizualizacji danych z analizy możemy skorzystać z opcji dodawania wykresów. Program wyposażony jest w rozbudowny moduł, który umożliwia generowanie wykresów. Wykresy mogą być w szerokim zakresie modyfikowane, opisywane, skalowane itd.

Okres planowania Programy dają możliwość wykonania analizy na różne okresy. Przy pomocy programu iBiznesPlan Max możesz wykonać analizę na okres aż 36 lat.

Praca nad kilkoma wariantami  Programy umożliwia pracę na kilkoma wariantami tego samego biznes planu. Dzięki opcji importu możemy replikować biznes plan oraz pracować nad tym samym biznes planem na różnych komputerach na których zainstalowany jest program iBiznesPlan.

Dowolna ilość biznes planów Program umożliwia opracowanie dowolnej ilości biznes plaów.

Szablony części opisowej Program umożliwia wygenerowanie części opisowej według jednego z kilku schematów. Schematy te są w pełni konfigurowalne i mogą być przystosowane przez użytkownika dla własnych potrzeb. Szablony zawierają predefiniowaną treść, która wymaga tylko niewielkich modyfikacji i uzupełnień, które są niezbędne, aby ją przystosować do własnego biznes planu. 

Bezpieczeństwo danych Program jest samodzielną aplikacją, która jest instalowana na komputerze Licencjobiorcy. Program nie wymaga łaczenia się z siecią Internet w celu pobierania jakichkolwiek danych, jak również nie wymaga posiadania innych narzędzi lub programów (np. arkusza kalkulacyjnego). Wszystkie dane i wyniki są pod pełna kontrolą Licencobiorcy programu.

Udostępnianie wyników Program umożliwia eksportownie raportów z biznes planem lub z dowolną jego częścią do formatu strony internetowej lub do formatu doc.

Pomoc online Jeżeli uważasz, że konieczna jest dodatkowa pomoc, to możesz skorzystać z pomocy telefonicznej 605 689 942. Licencjobiorca programu może liczyć na natychmiastową pomoc ze strony Licencjodawcy. Pomoc jest świadczona nieodpłatnie i w całym okresie użytkowania programu.

Pomoc w programie Program wyposażony jest w obszerną pomoc, która dostępna jest z poziomu programu. Wystarczy nacinąć klawisz F1.

Pomoc w postaci filmów W sieci Internet są dostępne filmy instruktażowe pomagające w szybkiej nauce posługiwania się programem iBiznesPlan. Filmy są dostępne na stronach PUH W&W, jak i na portalu YouTube