Polityka Prywatności

I. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrażenia mają następujące znaczenie:
1. PUH W&W (Licencjodawca) – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "W & W" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tarnowieckiej 2 / 8 5 (0 4-1 7 4 Warszawa), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 40697, NIP 959-063-56-83, REGON 01676993000016.
2. Licencjobiorca (Użytkownik, Klient) - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.
3. Serwis – oznacza stronę i prowadzony na niej sklep internetowy znajdujący się pod adresami internetowymi: http://biznesplan.com.pl/, http://ibiznesplan.waw.pl/, http://inwestycja.warszawa.pl/

II. Informacje Ogólne

1. Polityka prywatności Serwisu określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników Internetu za pośrednictwem Serwisu przez PUH W&W, który jest administratorem danych osobowych.
2. Polityka Prywatności określa także zasady obsługiwania plików cookies przez Serwis, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
3. Administratorem danych osobowych jest PUH W&W z siedzibą w Warszawie, e-mail: info@biznesplan.com.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się pod ww adresem e-mail.

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu realizacji zakupu i obsługi posprzedażowej (art. 6 lit. b Ustawy o ochronie danych osobowych: przetwarzanie jest_niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
2. W przypadku zakupu licencji jednostanowiskowej programów i przykładowych biznes planów konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
imię i nazwisko Licencjobiorcy (w przypadku firm nazwa firmy i NIP). W przypadku firm podajemy imię i nazwisko osoby, która reprezentuje firmę w trakcie realizacji zakupu
adres zameldowania (lub adres siedziby firmy),
adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania lub adres siedziby firmy),
e-mail,
numer telefonu,
3. Podanie ww danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówienia. Dane (tylko imię i nazwisko lub nazwa firmy) są  umieszczane w sposób trwały w kodzie licencji programu, która jest przekazywana licencjobiorcy w ramach zakupu. Dane osobowe są również wykorzystywane (w niezbędnym zakresie) do wystawienia faktury VAT (faktura VAT jest wystawiana na żądanie. W przeciwnym przypadku zawsze wystawiany jest jako dokument zakupu paragon fiskalny). To do przyszłego licencjobiorcy należy przekazanie danych aktualnych i zgodnych zw stanem faktycznym.
4. Złożenie zamówienia na zakup towarów (licencji) następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia (usługa prowadzona za pośrednictwem profilu PUH W&W założonego na portalu https://eu.jotform.com/) lub przesłania e-maila na adres info@biznesplan.com.pl
5. Jeżeli nie dojdzie do realizacji sprzedaży licencji to dane osobowe są usuwane w ciągu 1 miesiąca od złożenia zamówienia. W przypadku realizacji zakupu licencji dane osobowe licencjobiorcy są przechowywane w celu zabezpieczenia interesów Licencjodawcy (PUH W&W), co ma związek z ochroną jego interesów (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – dochodzenie praw Licencjodawcy w przypadku nielegalnego obrotu programem).
6. Licencjobiorcy w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez administratora danych, jeżeli zaprzestał korzystania z programu poprzez jego sprzedaż lub trwałe zaprzestanie użytkowania (odinstalowanie programu i zniszczenie wszystkich wersji instalacyjnych) W takim przypadku Licencjodawca prześle nieodpłatnie nowemu Licencjobiorcy na wyraźne jego żądanie wersję instalacyjną programu z jego nazwą. PUH W&W przechowuje dane osobowe w niezbędnym zakresie w przypadku, gdy jest to uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (Zasady przetwarzania danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych). Dotyczy to w szczególności przechowywania faktur VAT i dokumentów pocztowych będących do nich załącznikami (jeżeli takie wytworzono), które są fizycznie niszczone po 5 letnim okresie przechowywania (na zasadach określonych w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości).
7. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: info@ibiznesplan.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych.
8. PUH W&W umożliwia każdej osobie, która odwiedziła Serwis dołączenie do swoich profili na serwisów społecznościowych Facebook (Strona Biznes Plan https://www.facebook.com/iBiznesPlan/), Twitter (Profil iBiznesPlan https://twitter.com/iBiznesPlan), Google+ (Społeczność * biznes plan * business plan https://plus.google.com/communities/114425282724774618939). Dołączenie wymaga zalogowania się Użytkownika na swoim koncie danego danego serwisu społecznościowego i podania niezbędnych danych osobowych, które wymaga dany serwis. Serwisy społecznościowe nie przekazują PUH W&W żadnych danych osobowych. Dane osobowe, które są dostępne dla administratora na tych profilach są to dane ogólnodostępne dla każdego administratora stron społecznościowych. Użytkownik tych serwisów ma pełną kontrolę na tymi danymi (może je w każdej chwili modyfikować i usunąć)
9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Licencjobiorcom możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie możesz wprowadzić zmian w swoich danych osobowych jakie przekazałeś nam w trakcie zamawiania towaru i użytych do przeprowadzenia transakcji, jeżeli zostały wprowadzone do faktury VAT (zachowujesz jednak możliwość w uzasadnionych przypadkach do wystawienia korekty faktury VAT lub noty korygującej – zgodnie z Ustawa o o podatku od towarów i usług)
10. Serwis, wykorzystując usługi zewnętrzne, korzysta z anonimowych statystyk. Dane zbierane są automatycznie przez dostawców statystyk. W trakcie ich tworzenia, dane nie mogą zostać zmienione ani usunięte, ponieważ odzwierciedlają stan faktyczny.
11. Każdy może odwiedzać naszą stronę internetową bez ujawniania swoich danych osobowych.
12. Dane osobowe Licencjobiorców pobierane są przez PUH W&W w celu realizacji procesu sprzedaży i obsługi klienta, a w szczególności:
obsługi procesu wypełniania formularza zamówienia,
obsługa przed sprzedażowa (wymiana korespondencji, odpowiedzi na pytania),
realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzedaży,
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą)
obsługa po sprzedażowa (pomoc w obsłudze programów, uaktualnienia programów),
przesyłania na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia
13. Komunikujemy się e-mailem lub telefonicznie lub za pośrednictwem portali społecznościowych. W trakcie komunikacji pozyskujemy automatycznie, w zależności od użytych mediów, adres e-mail lub (i) numer telefonu. Korespondencja e-mailowa (za wyjątkiem korespondencji z Licencjobiorcami) jest usuwana średnio raz w miesiącu.
14. Dane osobowe Licencjobiorcy są udostępniane Poczcie Polskiej w celu realizacji zamówienia (dostawy), ale tylko w tych przypadkach, gdy dostawa płyty z programem lub papierowej faktury VAT odbywa się na żądanie Licencjobiorcy. Zawartość przekazywanych danych Poczcie Polskiej jest ograniczona do wymaganego minimum (imię i nazwisko oraz adres dostawy).

IV. Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, które są niezbędne do funkcjonowania i korzystania z Serwisu.
2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, które umożliwiają prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. W plikach cookies, generowanych w trakcie korzystania ze strony nie są zapisywane dane osobowe korzystających ze strony, w tym w trakcie wypełniania formularza zamówienia (są zapisywane jedynie dane dotyczące połączenia).
3. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości dokonania zakupu.
4. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
Prezentacja treści
Obsługi formularzy
Budowy anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu.
5. Podstrony Serwisu mogą zawierać tzw. elektroniczne obrazki, które umożliwiają otrzymanie takich danych, jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, URL strony Serwisu, geolokalizacja, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, fraza po jakiej trafiono na naszą stronę, jak również informacje zawarte w cookies (statystyki)
6. Serwis zawiera szereg łączy do innych adresów internetowych. Po kliknięciu na link łącza w oknie przeglądarki użytkownika zostanie otwarta inna strona.
7. Usuwanie plików cookies. Każdy przeglądarka internetowa posiada opcje blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w przeglądarkach internetowych:
Internet Explorer
Safari
Google Chrome
Firefox
Opera

V. Nota Prawna

1. PUH W&W oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom Serwisu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze wszystkich usług strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres info@ibiznesplan.pl
2. Na żądanie Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych,_dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu. Zgromadzone dane mogą również być udostępnione innym organom administracji państwowej, które są do tego uprawnione na mocy prawa obowiązującego w Polsce.
3. Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany i wymogi technologiczne, zmiany w funkcjonalności lub modyfikacje strony. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu.
4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 24 maja 2018 roku

pobierz i wydrukuj PDF Polityka Prywatności obowiązująca do 24 maja 2018 rok
pobierz i wydrukuj PDF Polityka Prywatności obowiązująca od 24 maja 2018 roku