Licencja

iBiznesPlanProgram iBiznesPlan oraz Analiza SWOT są licencjonowanymi produktami firmy W&W. Nabywca licencji otrzymuje wraz z programem Certyfikat Autentyczności, który jest zabezpieczeniem Nabywcy programu i oznacza, że Nabywca wszedł w posiadanie programu w sposób legalny od właściciela praw do programu.
Użytkowanie programu jest możliwe tylko przez licencjobiorców, którzy opłacili licencję za program. W każdym innym przypadku użytkowanie programu jest równoznaczne z łamaniem prawa obowiązującego na terenie Polski.
Nabycie licencjonowanego programu daje pewność, że otrzymamy program jest wolny od defektów i wirusów. Dodatkowo licencja upoważnia licencjobiorcę do otrzymywania pomocy technicznej oraz nabycia na specjalnych warunkach kolejnych wersji programów.

Licencja programu iBiznesPlan obejmuje:

 • jednostanowiskową licencję programu iBiznesPlan dla Windows,
 • program instalacyjny i program de instalacyjny,
 • darmowe uaktualnienia programu przez okres 1 roku,
 • instrukcję obsługi programu w formie elektronicznej (help),
 • skróconą instrukcję obsługi programu w formacie PDF,
 • przykładowe biznes plany w formie elektronicznej,
 • pomoc techniczną w trakcie użytkowania programu,


Licencja programu Analiza SWOT obejmuje:

 • jednostanowiskową licencję programu Analiza SWOT dla Windows,
 • program instalacyjny i program de instalacyjny, 
 • darmowe uaktualnienia programu przez okres 1 roku,
 • instrukcję obsługi programu w formie elektronicznej (help),
 • skróconą instrukcję obsługi programu w formacie PDF,
 • przykładowe analizy w formie elektronicznej,
 • pomoc techniczną w trakcie użytkowania programu. 


Licencja programów (treść):

Umowa Licencyjna

Poprzez zainstalowanie programu komputerowego © iBiznesPlan zgadzam się na przestrzeganie poniższych warunków:

§ 1

Otwarcie koperty lub listu elektronicznego z programem iBiznesPlan, zwanym dalej również Programem oznacza akceptację warunków zapewnionych w umowach o handlu oprogramowaniem komputerowym i umowach o prawie autorskim.

§ 2

Wszystkie prawa (copyright) do Programu są wyłączną własnością PUH W & W zwanym w dalszej części Licencjodawcą.

§ 3

Poprzez zainstalowanie lub użytkowanie niniejszego Programu w wyniku zakupu (opłacenia licencji za użytkowanie), Licencjobiorca wszedł w posiadanie nie-wyłącznej licencji do użytkowania Programu na jednym komputerze.

§ 4

W ramach licencji dopuszczalnym jest dodatkowe zainstalowanie Programu na jednym komputerze Licencjobiorcy. Jednostanowiskowa licencja zezwala na korzystanie z Programu jednocześnie tylko przez jedną osobę.

§ 5

Każda licencjonowana instalacja Programu może być skopiowana dla celów kopii zapasowej lub dla celów archiwizacyjnych.

§ 6

Raporty z biznes planami, analizami finansowo ekonomicznymi i częściami opisowymi biznes planów opracowane przy pomocy Programu przez Licencjobiorcę są wyłączną własnością Licencjobiorcy. W przypadku gdy Licencjobiorca zamieści raporty w Internecie na stronach ogólnodostępnych lub załączy raporty do publikacji wydawanych w formie drukowanej, które mają charakter ogólnodostępny, to zobowiązany jest do umieszczenia na końcu publikacji następującego akapitu "opracowano przy pomocy programu iBiznesPlan www.biznesplan.com.pl".

§ 7

Licencja może podlegać dalszej redystrybucji. Licencjobiorca może przekazać Program na stałe, przy uwzględnieniu, że przekazywany jest Program wraz z niniejszą Umową licencyjną oraz pełną dokumentacją i nośnikami, a dotychczasowy Licencjobiorca nie pozostawia sobie żadnych kopii. Jakiekolwiek przekazanie Programu musi obejmować ostatnie uaktualnienie i wszystkie poprzednie wersje.

§ 8

Gdy dotychczasowy Licencjobiorca, zachowując warunki licencji, przekaże na stałe program iBiznesPlan wraz z dokumentacją Gdy dotychczasowy Licencjobiorca, zachowując warunki licencji, przekaże na stałe program iBiznesPlan wraz z dokumentacją nowemu licencjobiorcy, to licencja może być przeniesiona na nowego licencjobiorcę. Warunkiem koniecznym przeniesienia licencji oraz zmiany nazwy licencjobiorcy w programie jest przesłanie do Licencjodawcy przez dotychczasowego Licencjobiorcę pisemnej informacji o zmianie licencjobiorcy z podaniem danych nowego licencjobiorcy.

§ 9

Wyniki działania Programu używanego na sprzęcie różnych producentów nie są gwarantowane przez Licencjodawcę. Licencjodawca nie gwarantuje że Program, bądź funkcje Programu będą działały na sprzęcie Licencjobiorcy bez przerywania i bezbłędnie.

§ 10

Licencjobiorca zgadza się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, dekompilować, deasembleryzować lub w każdym przypadku usiłować odkryć kod źródłowy niniejszego Programu.

§ 11

Żadna część i fragment Programu, w tym biznes plany i analizy dołączone do programu przez Licencjodawcę nie może być użyta w żadnym innym oprogramowaniu lub publikowana w Internecie lub w postaci drukowanej bez zgody wyrażonej na piśmie przez Licencjodawcę.

§ 12

Ponieważ oprogramowanie jest skomplikowane wewnętrznie i może nie być całkowicie wolne od błędów, to na Licencjobiorcy złożona jest odpowiedzialność za weryfikację własnej pracy, w tym wykonywanie kopii zapasowych, a za zaniedbania w tym względzie Licencjodawca nie będzie odpowiedzialny. Licencjodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za wszelkie szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe, ekonomiczne lub następcze, powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z produktów i usług Licencjodawcy, włączając w to szkody i koszty związane z utratą korzyści, przedsięwzięć, dóbr niematerialnych, danych lub programów komputerowych, nawet jeżeli Licencjodawca został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody majątkowe nie przekroczy sumy, którą Licencjobiorca rzeczywiście zapłacił za Program będący powodem roszczenia.

§ 13

Przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty zakupu Licencjodawca udziela rękojmi, że Program w zasadniczy sposób będzie zgodny z odnośną dokumentacją techniczną oraz, że nośniki, na których rozprowadzany jest Program i dokumentacja techniczna są wolne od uszkodzeń fizycznych i wad wykonania. Licencjodawca według swojego uznania, zrefunduje kwotę wydaną na Program lub bezpłatnie dostarczy prawidłowe składniki pod warunkiem, że uszkodzony składnik lub składniki zostaną zwrócone do Licencjodawcy w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zakupu. Jakiekolwiek niewłaściwe użycie lub modyfikacja w Programie bez upoważnienia unieważnia niniejszą ograniczoną rękojmię.

§ 14

Licencjobiorca może spowodować wygaśnięcie tej umowy poprzez zaprzestanie korzystania z Programu i zniszczenie jego kopii. Wygaśnięcie tej umowy na wniosek Licencjobiorcy nie powoduje zwrotu opłaty jaką poniósł Licencjobiorca na rzecz Licencjodawcy z tytułu zakupu licencji Programu. Licencjodawca może spowodować wygaśnięcie tej umowy w przypadku gdy Licencjobiorca złamie w jakikolwiek sposób warunki kontraktu. W przypadku wygaśnięcia umowy z jakiejkolwiek przyczyny Licencjobiorca musi zaprzestać korzystania z programu i bezwzględnie zobowiązany jest do usunięcia wszystkich pozostałości po Programie.