Analiza SWOT

Program Analiza SWOTProgram Analiza SWOT umożliwia wykonanie kompleksowej analizy strategicznej dowolnego przedsiębiorstwa według metodologii SWOT. Program może być stosowany przez każdego, kto pragnie ocenić swoje przedsięwzięcie, jak również przez pracowników firm zatrudnionych w działach związanych z planowaniem lub ISO. Metoda SWOT jest również podstawowym narzędziem stosowanym przez doradców ekonomicznych i zespoły doradcze współpracujące z organizacjami, w celu wypracowania strategii dostosowującej organizację do konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

Program może być również uzupełnieniem programu iBiznesPlan, ponieważ w wielu przypadkach analiza SWOT jest częścią składową biznes planu.

Program Analiza SWOT

Opracowanie analizy SWOT przy pomocy programu Analiza SWOT nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy, za wyjątkiem wiedzy na temat samego przedsięwzięcia, którego analiza ma dotyczyć. Praca z programem polega na wpisaniu nazw czynników, które charakteryzują mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia przedsięwzięcia oraz nadaniu czynnikom wag w kolejnych okresach. Na tej podstawie program wygeneruje analizę strategiczną dla poszczególnych okresów wraz z prognozą strategii działania. Na podstawie wpisanych nazw czynników automatycznie tworzona jest macierz SWOT i macierz TOWS, która umożliwia określenie korelacji pomiędzy czynnikami oraz prognozę pozycji strategicznej. Poszczególne czynniki możemy opisać (opcja), a do analiz i opisów dodać wykresy 3D (opcja). Edytor programu umożliwia również dodanie dowolnych obiektów zewnętrznych np. grafik, diagramów, fotografii itp. Program wyposażony jest w generator analizy SWOT, który na podstawie wprowadzonych informacji oraz wykonanych analiz cząstkowych generuje jednolity dokument z analizą SWOT danego przedsięwzięcia, który jest gotowy do wydruku.

Program Analiza SWOT umożliwia wykonanie analizy SWOT według schematu, który może być w szerokim zakresie modyfikowany. Praca z programem odbywa się w następujących etapach.

  • etap wstępny: przed rozpoczęciem wprowadzania własnych danych użytkownik ma możliwość zapoznanie się z przykładowymi analizami, które zostały wprowadzone do programu. Wraz z programem użytkownik otrzymuje kilka przykładowych analiz SWOT do których są wprowadzone wszystkie dane i opisy oraz wykonane analizy. Analiza przykładów wydanie skróci czas wykonania własnej analizy SWOT
  • etap przygotowania danych W tym etapie należy przygotować dane wejściowe, które muszą zostać wprowadzone do programu. Do danych tych należą nazwy czynników w poszczególnych kategoriach. Mając zdefiniowane nazwy czynników możemy dalszą część analizy wykonywać przy pomocy programu.
  • etap wprowadzania danych do programu W tym etapie wpisujemy nazwy czynników do odpowiednich tabel programu oraz nadajemy im wagi.
  • etap generowania analiz cząstkowych. W tym etapie uruchamiamy odpowiednie opcje programu w celu automatycznego wygenerowania analiz cząstkowych wraz z prognozowaniem strategii. Na tym etapie możemy również dodać wykresy.
  • etap generowania raportu z analizą SWOT Końcowy etap, w którym program automatycznie dokonuje generacji kompletnego dokumentu raportu analizy SWOT. Następnie jest aktywowany edytor programu z wygenerowaną analizą SWOT. Przy pomocy opcji edytora możemy dokonać dodatkowego formatowania raportu i wydruku analizy SWOT jako dokumentu końcowego.

Wykonaną analizę, jeżeli zachodzi taka konieczność można poddać kompletnej modyfikacji. Modyfikacji może podlegać każdy element wykonanej analizy, a wykonanie kolejnej wersji raportu końcowego jest niemal natychmiastowe. Użytkownik może wykonać dowolną ilość wersji tej samej analizy SWOT, jak również wykonać dowolną ilość raportów.