FAQ: Obsługa i Zastosowanie Programów

pytanie:
Wypełniając tabelę finansowania własnego nie wpisałem ceny emisyjnej. Czy jest to prawidłowe postępowanie ?
odpowiedź:
Nie wpisanie ceny emisyjnej do tabeli finansowania własnego spowoduje, że wyniki kapitału własnego i bilansu nie będą odzwierciedlały rzeczywistego wyniku. Cena emisyjna musi iBiznesPlanbyć wpisana wraz z ceną nominalną. Cena sprzedaży akcji lub udziałów to cena emisyjna, natomiast cena rynkowa w obrocie na rynku wtórnym to cena nominalna. Cena emisyjna nie może być niższa od ceny nominalnej.

pytanie:
Dlaczego w programie iBiznesPlan Pro nie ma możliwości wydłużenia maksymalnego okresu projekcji ponad okres 16 lat ? W kredytach dla firm na nieruchomości w ofercie jest maksymalnie 25 lat okres kredytowania. Jeżeli kredyt jest udzielany na 25 lat, to bank "chce widzieć" IRR i NPV dla tego okresu.
odpowiedź:
Program iBiznesPlan Pro umożliwia wykonanie analiz finansowych w dowolnym okresie, ale nie dłuższym niż 16 lat.  Tak więc nie jest możliwa w tym programie zmiana okresu projekcji do lat 25. Ograniczenie do lat 16 spowodowane jest tym, że praktycznie wszystkie realizowane inwestycje zwracają się w okresie do 5  - 7 lat, sporadycznie ponad 10 lat. Projekcja powinna być pokazana rok lub 2 lata poza okres gdy NPV>0. Wszystkie prognozy kosztów i przychodów w okresie ponad 3-4 lat od prognozowanego uruchomienia inwestycji obarczone są dużym błędem (zwykle oparte na prognozach z 1 i 2 roku i z dostępnych danych historycznych), a prognozy poza rok 10 to ...  najczęściej prognoza z 1,2,3 roku x stały przelicznik. Gdy zwrot z inwestycji wynosi ponad 10 lat, to znajdziemy wiele lepszych inwestycji w aktywa płynne. Tak więc pokazywanie prognoz sprzedaży i kosztów w 24 czy 25 roku od momentu rozpoczęcia inwestycji, gdy inwestycja zwraca się w  okresie np. 7 lat to sztuka dla sztuki.  Fundamentalną sprawą jest jak najbardziej rzetelne sporządzenie prognoz w początkowym okresie. Oczywiście są inwestycje o długim okresie zwrotu, gdzie inwestycje muszą być zrealizowane ... ale to już inny temat.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, od których banki wymagają opracowania analizy finansowej na okres dłuższy, niż 16 lat został opracowany program iBiznesPlan Max. Przy pomocy programu iBiznesPlan Max możemy wygenerować analizę finansową na dowolny okres, aż do 36 lat

pytanie:
Czy program umożliwi wykonanie biznes planu dla inwestycji typu startup lub greenfield ?
odpowiedź:
Inwestycje typu startup lub greenfield należą do najbardziej ryzykownych inwestycji i zawsze w takich przypadkach musi zostać opracowany biznes plan. Bardzo często przy tego rodzaju inwestycjach mamy do czynienia z brakiem doświadczenia inwestora oraz problemami z pozyskaniem wsparcia finansowego ze strony banku lub funduszu (np. venture capital). Od niedawna pewne możliwości w takich przypadkach daje alternatywny rynek GPW New Connect, który przeznaczony dla nowych firm, które zaczynają budować swoją historię. Tak więc jednym z podstawowych elementów decydujących o powodzeniu inwestycji typu startup lub greenfield jest biznes plan.

Program iBiznesPlan Pro umożliwia wykonanie rozbudowanego biznes planu dla inwestycji typu startup lub greenfield. Analiza finansowo ekonomiczna wykonana przy pomocy programu zawiera między innymi szereg analiz opłacalności inwestycji, które są tym elementem biznes planu, który może przekonać bank lub współinwestora do finansowego wsparcia naszej inwestycji.

pytanie:
Czy program generuje jako część biznes planu, bądź jako załączniki lub oddzielne dokumenty, sprawozdanie finansowe analizowanego przedsięwzięcia w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości?
odpowiedź:
Częścią analizy finansowo ekonomicznej biznes planu są następujące tabele, których budowa oparta jest o polską ustawę o rachunkowości:

 • Rachunek Zysków i Strat (do wyboru wariant kalkulacyjny lub porównawczy),
 • Kapitał Własny
 • Przepływy Pieniężne
 • Bilans Aktywa
 • Bilans Pasywa

Przykładowa analiza finansowo ekonomiczna Droex SA prezentuje powyższe tabele. Tabele z przykładu nie zawierają wszystkich wierszy z poszczególnych tabel, ponieważ program wyposażony jest w mechanizm pomijania wierszy, w których występują same wartości zerowe, Oczywiście program umożliwia generowanie tabel ze wszystkimi wierszami lub tylko z wybranymi wierszami. Również dobór tabel w analizie zależy od wyboru opracowującego (można np. pominąć wybrane tabele).
 
W programie iBiznesPlan Pro powyższa sekwencja tabel występuje w trzech układach analiz:

 • analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • analiza firmy
 • analiza skonsolidowana (analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego + analiza firmy).

pytanie:
W jakim formacie  program iBiznesPlan zapisuje raporty z analizami i biznes planem, a w jakim formacie zapisuje raporty program Analiza SWOT
odpowiedź:
Program iBiznesPlan zapisuje raporty z biznes planem we własnym formacie. Również program Analiza SWOT zapisuje raporty z analizami we własnym formacie. Formaty stosowane w obu programach są kompatybilne ze sobą, co oznacza, że każdy z tych programów odczyta raport wykonany w drugim programie.
Dodatkowo oba programy dysponują funkcją zapisu raportów w innych formatach. Wygenerowany raport może być eksportowany do następujących formatów:

 • RTF (*.rtf)
 • Text (*.txt)
 • Text Unicode (*.txt)
 • Word 97-2003 (*.doc)
 • HTML (*.htm, *.html)
 • Works 4.x (*.wps)
 • Works 6.0-8.0 (*.wps)

Aby dokonać zapisu raportu w jednym z wymienionych powyżej formacie należy:

 • wygenerować (lub otworzyć) raport w edytorze raportów
 • wybrać z menu głównego edytora opcję Plik | Eksportuj..., co spowoduje uruchomienie okna Eksport
 • w oknie Eksport wybrać z listy Zapisz jako typ żądany format
 • w polu Nazwa pliku wpisać nazwę raportu
 • wykorzystując opcje nawigacyjne okna Eksport wybrać miejsce w którym zamierzamy zapisać raport
 • klikamy na przycisk Zapisz.

Zapis raportu w innym formacie niż format programu iBiznesPlan może spowodować, że część informacji formatujących tekst i tabele nie zostanie zapisana lub zostanie zapisana inaczej. Związane to jest z cechami tych formatów, które nie zawierają wszystkich elementów formatujących, które są dostępne w programie (np format tekstowy i rtf nie zawiera formatu tabel).
 
Zapis a następnie odczyt formatu word i works zależy od dostępnych na danym komputerze kodeków tych formatów.
 
Należy również zwrócić uwagę na sposób kodowania polskich znaków diakrytycznych (polskich liter), który jest ustawiony w programie iBiznesPlan i programie zewnętrznym (przeglądarka, edytor). Formaty te muszą być takie same w programie zapisującym i odczytującym. Mnogość formatów kodujących polskie litery może powodować trudności z prawidłowym odczytem i drukowaniem przy pomocy programów zewnętrznych.

pytanie:
Dlaczego koszty finansowe są wyeliminowane z wydatków w obliczeniach zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Bardzo proszę o przybliżenie tego zagadnienia, ewentualnie o podanie literatury w której przedstawione i umotywowane jest takie ujęcie kosztów finansowych - jako elementu kształtującego przepływy pieniężne w sposób pośredni, w postaci stopy dyskontowej.
odpowiedź:
Koszty finansowe (płacone odsetki) są wliczane do wydatków pieniężnych (uwzględniane w przepływach dla planowania finansowego). W obliczeniach zdyskontowanych strumieni pieniężnych (NPV i IRR) koszty finansowe są jednak pomijane, gdyż stanowią one dochód generowany przez zainwestowany kapitał i znajdują swe odbicie w stopie dyskontowej. Powyższą interpretację można znaleźć w książce Behrensa i Hawranka - Poradnik Przygotowania Przemysłowych Studiów Feasibility, którą wydało UNIDO.

pytanie:
Co muszę wpisać do programu iBiznesPlan, a co program wygeneruje sam ? 
odpowiedź:
Użytkownik musi wprowadzić do programu niezbędne dane wejściowe:
 • Nazwy i wartości pozycji inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, przychodów ze sprzedaży w poszczególnych okresach.
 • W przypadku pozycji kosztów i przychodów można wprowadzić ilości jednostek i wartość jednostkową dla każdej pozycji. Wartość sprzedaży i kosztów całkowitych dla każdej pozycji program wyliczy sam.
 • Nazwy pozycji kapitału obrotowego (wybieramy z list wyboru) oraz liczbę dni rotacji. Następnie wybieramy dla poszczególnych pozycji kapitału obrotowego pozycje kosztowe związane z daną pozycją. Po wybraniu, istnieje możliwość automatycznego obliczanie wartości poszczególnych składników kapitału obrotowego w kolejnych latach projekcji.
 • Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania własnego: ilość udziałów (lub akcji) oraz cenę emisyjną i nominalną.
 • Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania obcego (kredyty lub pożyczki): transze kredytu, stopę procentową, długość okresu spłaty kredytu.
 •  Treść podrozdziałów części opisowej biznesplanu. Program posiada pre definiowaną treść dla części opisowej, która można przystosować do własnych celów.

Program oblicza i generuje:
 • Obliczy amortyzację dla poszczególnych pozycji,
 • Istnieje możliwość powiązania poszczególnych pozycji kosztów z pozycjami przychodów ze sprzedaży i na tej podstawie dokonania obliczenia wartości wybranych pozycji,
 • Oszacuje wartość likwidacyjną inwestycji,
 • Obliczy i wygeneruje szczegółowe harmonogramy spłaty kredytu (metodą annuitetową lub kapitałową).
 • Obliczy transze finansowania własnego,
 • Generuje dowolne wykresy związane z danymi wejściowymi i analizami, które mogą zostać wstawione w dowolne miejsce raportu,
 • Przygotowuje szablon dla części opisowej biznes planu wraz z pre definiowaną treścią,
 • Generuje kompletną analizę finansowo ekonomiczną na podstawie wprowadzonych danych,
 • Generuje raporty gotowe do wydruku (do wyboru):
     • biznesplan
      analiza finansowa
      część opisowa dla biznesplanu,
 • Weryfikuje prawidłowość przeprowadzonych obliczeń.

pytanie:
Jak ustalić wartość rezydualną (likwidacyjną) inwestycji?
odpowiedź:
Rozpatrując każde przedsięwzięcie inwestycyjne należy również poddać analizie końcowy okres użytkowania inwestycji. Z okresem tym związane będą wydatki kapitałowe, które inwestor będzie musiał ponieść na odzyskanie środków trwałych (wartość likwidacyjna lub rezydualna). Do wydatków tych można zaliczyć wydatki na rozbiórki, demontaże i rekultywację ziemi. Wydatkom tym będą towarzyszyły również wpływy, które inwestor osiągnie ze sprzedaży odzyskanych środków trwałych. Ponieważ analiza tak odległego okresu jest bardzo trudna często przyjmuje się założenie, - wydaje się bardzo rozsądne - że nakłady (wydatki) zostaną zrównoważone przez wpływy równe wartości likwidacyjnej środków trwałych.

Oczywiście można się pokusić o wyliczenie tej różnicy i przyjąć tą wartość jako dodatkowe końcowe przychody ze sprzedaży lub koszty - wszystko zależy od tego, czy przeważą wydatki, czy wpływy. Jako wartość likwidacyjną po stronie przychodów można przyjąć wartość niezamortyzowaną środków trwałych pomniejszoną o prognozę wydatków związanych z likwidacją inwestycji. Na temat wartości likwidacyjnej nakłada się temat związany z okresem użytkowania inwestycji (trwałość przedsięwzięcia). Reasumując, wydaje się, że pominięcie tej pozycji w biznes planie w wielu przypadkach jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Niemniej w programie istnieje możliwość uwzględnienia w obliczeniach wartości likwidacyjnej. Program posiada funkcję szacującą wartość likwidacyjną.

pytanie:
Czy program tworzy biznes plan w formie akceptowanej przez banki ? Jakie są wymagania banków w zakresie formy i zawartości biznes planu ? Czy w przypadku złożenia biznes planu do banku możemy liczyć na waszą pomoc w przypadku, gdyby bank żądał dodatkowych informacji ?
odpowiedź:
Program iBiznesPlan generuje biznes plan wg standardu zalecanego przez UNIDO lub Bank Światowy w zakresie obliczeń dotyczących opłacalności całkowitych nakładów inwestycyjnych. Program generuje szereg analiz, które składają się na rozbudowaną analizę finansowo ekonomiczną. Biznes Plan jako taki nie jest opracowaniem zunifikowanym ze względu na złożoność tematyki, która może być w nim ujęta. Jednocześnie różne instytucje, w tym banki mają różne wymagania w zakresie biznes planu. W konkretnym przypadku należy zwrócić się do Państwa banku z prośbą o wytyczne w zakresie opracowania biznes planu. Generalnie rzecz ujmując wymagania banków w zakresie biznes planu są różne. W skrajnych przypadkach bank nie stawia żadnych wymagań kredytobiorcy w zakresie opracowania biznes planu. W takich przypadkach biznes plan jest zwykle dodatkowym elementem weryfikacji przyszłego kredytobiorcy. W większości przypadków wymagania banków w zakresie analizy ograniczają się do żądania przedstawienia rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz bilansu według standardu polskiej Ustawy o Rachunkowości. Program iBiznesPlan umożliwia wykonanie tych analiz zgodnie z polską Ustawą o Rachunkowości, z możliwością wyboru wykonania analizy Rachunku Zysków i Strat według wariantu kalkulacyjnego lub porównawczego.

Z dotychczasowego naszego doświadczenia wynika, że osoby, które opracowały biznes plan przy pomocy programu iBiznesPlan składały swoje biznes plany w bankach i te dokumenty były i są akceptowana. Należy przy tym jednak pamiętać, że banki w większości przypadków priorytetowo traktują sprawę zabezpieczenia kredytu, a biznes plan jest jednym z kluczowych elementów wniosku kredytowego, ale nie jedynym.
 
W każdym przypadku, gdy licencjobiorca zwróci się do nas o pomoc, taką pomoc otrzyma. Dotyczy to również przypadków, gdy bank zażąda dodatkowych wyjaśnień w zakresie biznes planu. Nasza pomoc ograniczona jest do strony technicznej związanej z opracowanym przy pomocy programu biznes planem.

pytanie:
Co oznacza pojęcie "minimum dni pokrycia w dniach" ?
odpowiedź:
Do obliczania poszczególnych składników kapitału obrotowego konieczne są wielkości wyrażone w dniach (minimum dni pokrycia) , które w przypadku prognoz inwestycyjnych szacują długość okresu:

 • na jaki starczy zapasów dla naszej produkcji, czy też realizacji usług (dla obliczania zapasów),
 • realizacji należności (należności - czyli ile średnio dni zajmie nam realizacja naszych należności - w przybliżeniu możemy przyjąć okres w jakim będą płacone nasze faktury),
 • spłaty zobowiązań (zobowiązania - ile średnio dni zajmie nam regulacja naszych zobowiązań - w przybliżeniu możemy przyjąć okres w jakim będziemy regulować faktury naszych kontrahentów).

Dla prognoz inwestycyjnych wielkości te należy oszacować, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z naszej branży. Okres ten może zależeć również od wielu czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w momencie prognozowania (np. przyszłej podaży i popytu, czynników wypływających z recesji lub boomu gospodarczego, czy też z inflacji).
 
Najlepiej jest, gdy zobowiązania przewyższają należności, ponieważ umożliwia nam to dodatkowe finansowanie. Jednak, gdy ta dysproporcja będzie zbyt duża, to w praktyce będzie oznaczała, że albo mamy trudności w spłacie naszych zobowiązań i (lub) płacimy dodatkowe odsetki.