FAQ: Zakup i Użytkowanie Programów

iBiznesPlanpytanie:
Ponad 5 lat temu kupiłem program w wersji iBiznesPlan Pro 3. Do chwili obecnej używam tej aplikacji. Otrzymałem już kilka kredytów sporządzając przy jego pomocy biznes plany. Ponieważ używam program sporadycznie, więc zastanawiam się nad uaktualnieniem do nowej wersji. Proszę o przybliżenie informacji na temat zmian w programie iBiznesPlan 5 w stosunku do poprzedniej wersji iBiznesPlan 3 ?
odpowiedź:
Informacja dotyczące zmian wprowadzonych w wersji iBiznesPlan Pro 5 w porównaniu z wersją iBiznesPlan Pro 3:
 • całkowicie zmieniono interfejs programu,
 • możliwość opracowywania różnego rodzaju biznes planów,
 • wydłużono okres projekcji do 16 lat, z możliwością wykonania projekcji miesięcznych dla pierwszych dwóch lat,
 • rozbudowano i zmodyfikowano analizę finansowo ekonomiczną:
 • rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne zgodne z aktualną polską ustawą o rachunkowości,
 • dodano możliwość wyboru pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym rachunku zysków i strat,
 • dodano analizę kapitał własny,
 • zmodyfikowano analizę zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
 • dodano analizę przypływy pieniężne dla obliczania opłacalności w ujęciu ogólnym: metoda skorygowana,
 • rozbudowano analizę wskaźnikową (ponad 60 wskaźników),
 • możliwość dołączenia do raportu z analizą: harmonogramu spłaty kredytu w ujęciu uproszczonym lub szczegółowym.
 • zmieniono sposób opracowania części opisowej. Obecna metoda oparta jest o szablony części opisowych i szablony cząstkowe podrozdziałów. Użytkownik ma do dyspozycji pre definiowaną strukturę rozgałęźną akapitów, rozdziałów i podrozdziałów wraz z pre definiowaną treścią.
 • nowy edytor raportów o szerokich możliwościach edycyjnych,
 • wprowadzono nowy moduł generator wykresów,
 • rozbudowane możliwości w zakresie formatowania tabel, tekstu i raportów.

pytanie:
Czy instalacja programu na dwóch komputerach w ramach jednej licencji dotyczy wszystkich użytkowników, w tym tych, którzy nabyli program w latach poprzednich, gdy takiej możliwości nie było ?
odpowiedź:
Dokładnie tak jest. W ramach jednej licencji jednostanowiskowej licencjobiorca ma możliwość jednoczesnego instalowania programu na dwóch różnych komputerach. Możliwość taka została rozszerzona na wszystkich użytkowników, w tym tych, którzy nabyli licencję programu, gdy takiej możliwości nie było. Należy jednak pamiętać o tym, że ta możliwość nie oznacza, że licencjodawca upoważnił licencjobiorcę do jednoczesnego korzystania z dwóch instalacji programu w tym samym czasie. Możliwość taka oznacza, że można np korzystać z programu w dwóch różnych miejscach lub w tym samym miejscu, ale w różnym czasie.

pytanie:
Czy z zakupem kilku licencji programu iBiznesPlan przez jednego licencjobiorcę wiążą się jakikolwiek szczególne wymagania ?
odpowiedź:
Zakup kilku licencji programu iBiznesPlan przez jednego użytkownika nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi formalnymi wymaganiami. Użytkownik otrzymuje jedną wersję instalacyjną, która może być zainstalowana na takiej ilości komputerów na jaką kupił licencję. W ramach licencji jednostanowiskowej można również dokonać dodatkowej instalacji programu na innym komputerze. Tak więc w przypadku, gdy kupimy 5 licencji jednostanowiskowych upoważnia to licencjobiorcę do instalacji programu na 10 różnych komputerach jednocześnie, z tym, że w jednym czasie można korzystać w takim przypadku z 5 programów zainstalowanych na 5 różnych komputerach.
 
Wszystkie instalacje mają w takim przypadku taki sam numer licencji. Numer licencji jest tylko informacją porządkową i nie ma znaczenia dla udokumentowania posiadania licencji. Dokumentem takim jest dokument zakupu. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: http://biznesplan.com.pl/content/view/73/25/

pytanie:
Jakie dokumenty potwierdzają, że jestem legalnym użytkownikiem programu iBiznesPlan ?
odpowiedź:
Potwierdzeniem, że jestem legalnym użytkownikiem programu iBiznesPlan są następujące dokumenty:

Dokument zakupu licencji programu iBiznesPlan tj. zapłacona faktura VAT, w której jako Sprzedający wyszczególniony jest Licencjodawca  programu: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe W&W, a jako Nabywca  wyszczególniona jest nazwa Licencjobiorcy. W stopce okna głównego programu obok numeru licencji  jest podana nazwa Licencjobiorcy, która musi być tożsama z nazwą Licencjobiorcy z faktury.

lub

Dokument zakupu licencji programu iBiznesPlan tj. paragon fiskalny wystawiony przez Licencjodawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe W&W oraz dokument wpłaty na rzecz Licencjodawcy za zakup licencji programu iBiznesPlan.  W stopce okna głównego programu obok numeru licencji  jest podana nazwa Licencjobiorcy, która musi być tożsama z nazwą Licencjobiorcy z dokumentu wpłaty.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zostaną zagubione dokumenty potwierdzające legalne nabycie licencji programu, to zawsze można zwrócić się do Licencjodawcy z prośbą o wydanie dodatkowego certyfikatu poświadczającego, że jestem Licencjobiorcą programu iBiznesPlan. Licencjodawca posiada szczegółową specyfikację z wykazem Licencjobiorców i po sprawdzeniu, że nabyliśmy program w przeszłości wyda stosowny certyfikat, który jest równoważnym dokumentem, jak faktura czy paragon. 

Licencjobiorcą programu iBiznesPlan stajemy się w momencie opłacenia licencji za program.
Faktury pro forma w żadnym przypadku nie jest dokumentem świadczącym o tym, że kupujący jest Licencjobiorcą.

pytanie:
Czy program de instalacyjny programu iBiznesPlan usuwa wszystkie swoje pliki z komputera i w czy w związku z tym możliwa jest  ponowna instalacja programu w tym samym folderze co poprzednio.
odpowiedź:
W przypadku uruchomienia programu de instalacyjnego zostaną usunięte praktycznie wszystkie pliki i foldery, które zostały utworzone i wgrane na dysk  w trakcie uruchomienia programu instalacyjnego. Nie zostaną natomiast usunięte przez program de instalacyjny te foldery i pliki, które zostały utworzone przez sam program w trakcie użytkowania programu. W szczególności dotyczy to folderów wraz ze wszystkim plikami w których są przechowywane informacje dotyczące tworzonych przez użytkownika programu biznes planów (podfoldery 8,10 itd w folderze bizplany, pliki w folderze eksport oraz folder główny programu). Aby usunąć wszystkie pliki związane z programem należy po zakończeniu pracy programu de instalacyjnego skasować folder główny wraz ze wszystkimi plikami, które nie usunął program de instalacyjny. Po skasowaniu folderu głównego ponowna instalacja programu jest możliwa w tym samym folderze.
 
Jeżeli po zakończeniu pracy programu de instalacyjnego zostaną pozostawione foldery 8, 10 itd w podfolderze bizplany i ponownie zainstalujemy program iBiznesPlan w folderze iBiznesPlan Pro, to program nie będzie działał prawidłowo. W takim przypadku są dwa rozwiązania:
 • przed ponowną instalacją należy skasować pozostałości po poprzedniej instalacji (folder główny programu wraz ze znajdującymi się w nim plikami),
 • w trakcie ponownej instalacji należy zmienić nazwę folderu głównego na np: iBiznesPlan Pro 5. W ten sposób program zostanie zainstalowany w innym folderze niż poprzednio. W ten sposób możemy dokonać wielokrotnej instalacji programu na tym samym komputerze (w różnych folderach o różnych nazwach). Dla każdej w ten sposób przeprowadzonej instalacji musimy powtórzyć proces rejestracji programu (kod rejestracyjny będzie identyczny). 

Zasady ponownej instalacji programu na tym samym komputerze można ująć w następującej procedurze:
 • Backup wszystkich biznesplanów opracowanych na danym komputerze przez użytkownika
 • Uruchomienie opcji Eksport dla wszystkich biznesplanów, które chcemy zachować
 • zapisanie wszystkich plików z folderu export do dowolnego folderu na dysku, na CD Rom lub do pamięci USB
 • Odinstalowanie programu przy pomocy programu instalacyjnego
 • Skasowanie folderu iBiznesPlan Pro wraz ze wszystkimi plikami i podfolderami
 • Ponowna instalacja programu iBiznesPlan przy pomocy programu instalacyjnego
 • Import biznesplanów do programu, które zostały uprzednio zapisane do dowolnego folderu na dysku, na CD Rom lub do pamięci USB

pytanie:
Po awarii systemu nie  mam dostępu do hasła programu instalacyjnego ! Około 4 lata temu kupiłem program iBiznesPlan Standard w postaci  elektronicznej (do skrzynki e-mail). Obecnie nie mam dostępu do tamtej poczty, a więc hasła, co uniemożliwia mi ponowne zainstalowanie programu. Proszę o pomoc w ponownym zainstalowania programu, z którego do tej pory korzystałem.
odpowiedź:
W przypadku zagubienia hasła instalacyjnego programu lub programu instalacyjnego należy przesłać na adres info@biznesplan.com.pl informacje o zagubieniu hasła lub programu instalacyjnego. W emailu należy bezwzględnie podać jedną z następujących informacji (w celu identyfikacji Licencjobiorcy):
 • datę wystawienia i numer faktury VAT lub paragonu fiskalnego
 • nazwę Licencjobiorcy (wpisaną w belce statusu programu) oraz dokładny adres Licencjobiorcy (podany w trakcie zamawiania programu)

Po otrzymaniu tych informacji jako zwrotna wiadomość zostanie wysłana informacja z nazwą hasła instalacyjnego lub jako załącznik zostanie wysłany program instalacyjny.
 
Ważne:
Ponieważ programy iBiznesPlan Pro do wersji 3.1.2 i wszystkie wersje programów iBiznesPlan PR, PM i PW zostały wycofane z dystrybucji w marcu 2008 roku, to w przypadku tych wersji programów istnieje tylko możliwość otrzymania informacji z nazwą hasła instalacyjnego. W żadnym przypadku nie jest możliwe otrzymanie wersji instalacyjnej tych programów. W przypadku zagubienia wersji instalacyjnej  ww wersji programów jedynym rozwiązaniem jest zakup licencji najnowszej wersji programu.

pytanie:
Czy mogę otrzymać fakturę pro forma przed dokonaniem płatności za zakup licencji programu ?
odpowiedź:
W przypadku gdy dokonujemy płatności przed otrzymaniem programu, to w każdym przypadku na żądanie przyszłego Licencjobiorcy (nabywcy) firma PUH W&W wystawi fakturę pro forma. W celu otrzymania faktury pro forma należy przesłać na adres info@biznesplan.com.pl wszystkie niezbędne dane konieczne do wystawienia faktury (nazwa nabywcy, adres, numer NIP) oraz numer faksu lub nazwę skrzynki email na który ma zostać wysłany fax lub skan faktury pro forma. W przypadku zamawiania programu za pośrednictwem Formularza Internetowego Zamówienia dane te możemy wpisać do pola "Uwagi ? Pytania ?" wraz z adnotacją o wystawieniu faktury pro forma.

pytanie:
Czy instalacja nowej wersji programu iBiznesPlan Pro wymaga odinstalowania wersji poprzedniej ?
odpowiedź:
W przypadku instalacji nowej wersji programu zaleca się uprzednie odinstalowanie z komputera poprzedniej wersji programu. Jeżeli uaktualnienie jest przesyłane w formie, która wymaga jedynie zastąpienie wybranych elementów programu to odinstalowanie programu jest niedozwolone. Zawsze w przypadku uaktualnienia Licencjobiorca jest informowany jakie są wymogi techniczne w trakcie dokonywania uaktualnienia programu.
 
Zaleca się, aby przed uaktualnieniem programu dokonać eksportu wszystkich biznes planów z poprzedniej wersji programu (backup biznesplanów).
 
Nie istnieją żadne przeszkody techniczne, aby użytkownik na danym komputerze miał zainstalowane wszystkie wersje programu, które zakupił w ramach licencji. Należy w takim przypadku pamiętać, aby każda wersja programu była zainstalowana w innym folderze o unikalnej nazwie.
 
Warianty instalacji nowej wersji programu iBiznesPlan:
wariant jednej, aktualnej wersji programu na komputerze (procedura):
 • w poprzedniej wersji programu ustawiamy jako aktywny biznes plan o symbolu 2,
 • de-instalacja poprzedniej wersji programu,
 • instalacja nowej wersji programu (domyślnie w folderze c:\WandW\iBiznesPlan Pro
wariant instalacji kolejnej wersji programu z pozostawieniem poprzednich wersji programu na danym komputerze (procedura):
 • w poprzedniej, najnowszej wersji programu ustawiamy jako aktywny biznes plan o symbolu 2,
 • instalacja nowej wersji programu. W trakcie instalacji zmieniamy domyślna nazwę folderu na dowolną inna nazwę. Zaleca się, aby dopisać do nazwy folderu numer wersji np. 5.16. Oznacza to, że domyślną nazwę folderu w programie instalacyjnym "c:\WandW\iBiznesPlan Pro" zmieniamy na "c:\WandW\iBiznesPlan Pro 5.16"
 • jeżeli na komputerze jest zainstalowanych kilka wersji programu, to należy pamiętać, że wszystkie programu korzystają z tego samego pliku inicjującego. Ma to konsekwencje w trakcie użytkowania wielu wersji programu, ponieważ w przypadku, gdy w różnych wersjach są opracowane różne ilości biznes planów, to ustawienie jako aktywny biznes planu w jednej wersji programu, którego nie ma w innej spowoduje zablokowanie pracy tej wersji programu, w której dany biznes plan nie występuje. Rozwiązaniem jest ustawienie jako aktywny biznes planu o symbolu 2 w aktualnie użytkowanej wersji programu bezpośrednio przed uruchomieniem innej wersji programu. Biznes plan o symbolu 2 jest tym samym biznes planem i występuje we wszystkich wersjach programu. Biznes Plan o symbolu 2 jest chroniony i nie może być usunięty z programu. Po uruchomieniu kolejnej wersji programu możemy ustawić jako aktywny dowolny biznes plan opracowany w tej wersji programu.

pytanie:
Jak wyrejestrować oprogramowanie aby móc zainstalować je na innym komputerze?
odpowiedź:
Wyrejestrowanie programu nie jest ani wymagane, ani konieczne. Wystarczy program odinstalować z komputera.
 
Jeżeli zamierzamy instalować program na kolejnym komputerze, to należy przysłać identyfikator do Licencjodawcy w celu wygenerowania kolejnego kodu. Licencjodawca nie limituje ilości przesyłanych kodów do Licencjobiorcy. Tylko od użytkownika programu zależny na jakim komputerze użytkuje program i jak często zmienia miejsce instalacji programu. Na każde żądanie Licencjobiorcy jest generowany kolejny kod rejestracyjny. Należy jednak pamiętać, że w ramach jednej licencji można mieć aktywne dwie instalacje na dwóch rożnych komputerach. Kod rejestracyjny programu jest unikalny dla każdego komputera.

W każdym przypadku, jeżeli z danego komputera odinstalujemy program, a po pewnym czasie zamierzamy na tym samym komputerze ponownie go zainstalować, to kod rejestracyjny będzie ten sam i można ten kod (o ile go zachowamy) ponownie wprowadzić w trakcie ponownej rejestracji programu na komputerze.

pytanie:
Opis programu zakłada, iż mam prawo do dodatkowej instalacja na notebooku w ramach 1 licencji. Tak więc, czy konieczne jest powtarzanie procedury rejestracyjnej 2 razy ?
odpowiedź:
Procedura instalacyjna programu na dodatkowym komputerze w ramach licencji jednostanowiskowej jest dozwolona. Procedura instalacyjna programu jest identyczna na każdym komputerze. Po instalacji programu musimy dokonać rejestracji programu na komputerze. Rejestracja jest czynnością jednorazową i szczegółowo opisaną w instrukcji obsługi. Rejestrację programu dokonujemy oddzielnie na każdym komputerze, ponieważ identyfikator procesu instalacji oraz kod rejestracyjny jest unikalny dla każdego komputera. Jeżeli nie dokonamy rejestracji programu na danym komputerze, to część opcji będzie nieaktywna, a w belce statusu program wyświetli napis [wersja niezarejestrowana]. Wersja niezarejestrowana pozwala jednak m.in. na wprowadzanie danych, wykonanie części opisowej.

pytanie:
Czy okres licencji oprogramowania jest ograniczony czasowo ? Czy okresowo muszę wnosić dodatkowe opłaty za przedłużenie okresu licencji ?
odpowiedź:
Okres licencji oprogramowania nie jest ograniczony czasowo i nie jest związany z żadnymi dodatkowymi opłatami w okresie trwania licencji. Nabywca licencji dokonuje jednorazowej opłaty, w wyniku której nabywa jednostanowiskową licencję programu. Jest to jedyna opłata, którą uiszcza licencjobiorca na rzecz licencjodawcy. Opłata związana z nabyciem jednostanowiskowej licencji programu dotyczy zawsze najnowsza dostępnej wersji programu. Uaktualnienia programów (upgrade) są związane z dodatkowymi opłatami, które nie są większe niż 50 % aktualnej ceny za jednostanowiskową licencję danego programu. Nabycie uaktualnienia jest dobrowolne i zależy tylko od woli licencjobiorcy.
 
Każdy licencjobiorca programu iBiznesPlan lub Analiza SWOT posiada licencję na wykorzystywanie programu dla własnych celów. Programy mogą być wykorzystywane do tworzenia biznes planów lub analiz dla własnych potrzeb licencjobiorcy, jak również do wykonywania tego rodzaju opracowań na zlecenie. Każda analiza lub biznes plan opracowany przy pomocy programu jest własnością licencjobiorcy i może nim w sposób dowolny dysponować. Jedyne ograniczenie w dysponowaniu opracowanym biznes planem lub analizą występuje tylko w przypadku, gdy tego rodzaju opracowanie zostanie opublikowane w formie ogólnodostępnej w postaci drukowanej lub w Internecie. W takim przypadku licencjobiorca musi zamieścić informację, że biznes plan lub analiza zostały opracowane przy pomocy oprogramowania komputerowego: iBiznesPlan lub Analiza SWOT z podaniem adresu naszej strony www: biznesplan.com.pl

pytanie:
Czy mogę wam zlecić opracowanie gotowego biznesplanu. Mam sprecyzowaną ogólną wizję swojego przyszłego biznesu. Czy opracowanie biznesplanu będzie się wiązało z koniecznością przesłania wam tylko ogólnego opisu przedsięwzięcia inwestycyjnego ?
odpowiedź:
Ogólną odpowiedź na to pytanie można znaleźć na naszej witrynie internetowej na stronie dotyczącej oferty opracowania gotowych biznesplanów. Warunkiem koniecznym przyjęcia zlecenia na wykonanie biznesplanu jest dostarczenie przez zleceniodawcę wykazu wraz z podaniem wartości w czasie (projekcji) dla:
 • nakładów inwestycyjnych,
 • przychodów ze sprzedaży,
 • kosztów
 • należności, zobowiązań, zapasów,
 • finansowania własnego i kredytów.

Powyższe dane będą wystarczające do opracowania rozbudowanej analizy finansowej wraz z określeniem prognoz dotyczących opłacalności inwestycji.
 
Opracowanie części opisowej biznesplanu wymaga wiedzy na temat samego przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego bliższego i dalszego otoczenia, co umożliwia opracowanie najważniejszej części biznesplanu czyli analizy marketingowej. Ponieważ inwencja ludzka nie ma końca, więc i rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych jest olbrzymia liczba, a nawet w obrębie takich samych na pozór przedsięwzięć są z reguły różnice wynikające np. ze skali i lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tak więc, tylko zleceniodawca (bezpośredni inwestor) jest w stanie przygotować materiały dla części opisowej, ponieważ tylko on posiada klucz do inwestycji, którą zamierza zrealizować.
 
Opracowanie biznesplanu na zlecenie jest związane z koniecznością przygotowania i przekazania nam powyższych danych. Po przesłaniu nam materiałów, którymi dysponuje inwestor określimy, czy są wystarczające oraz co wymaga uzupełnień. W każdym przypadku opracowania biznesplanu na zlecenie procedura opracowania odbywa się przy stałej konsultacji ze zleceniodawcą. Taka procedura jest w najwyższym stopniu korzystna dla zleceniodawcy, ponieważ uczestniczy on de facto w opracowaniu biznesplanu.