Szkolenia online

iBiznesPlan

Licencjonowany użytkownik programów iBiznesPlan i Analiza SWOT może skorzystać ze szkolenia w zakresie obsługi i wprowadzania danych do programu. Aby skorzystać z tej usługi należy wyrazić takie życzenie i ustalić termin szkolenia. Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem telefonu.  Koszt łącza telefonicznego ponosi Licencjobiorca

Idea szkolenia z wykorzystniem łączy telefonicznych polega na tym, że szkolony i szkolący komunikują się ze sobą za pośrednictwem telefonu, a szkolony wykonuje instrukcje w programie zainstalowanym na swoim komputerze.

Zakres szkolenia zależy od Licencjobiorcy. W szczególności szkolenie może obejmować:

 1. odpowiedzi na pytania w zakresie obsługi programu,
 2. instrukcję przygotowania danych niezbędnych dla analizy finanowej w programie iBiznesPlan,
 3. instrukcję wprowadzania danych liczbowych do programu iBiznesPlan,
 4. instrukcję definiowania czynników i wprowadzania wag w progarmie Analiza SWOT
 5. instrukcję opracowania części opisowej w progarmie iBiznesPlan
 6. instrukcję korzystania i opracowania własnego szablonu dla części opisowej w programie iBiznesPlan,
 7. instrukcję opracowywania biznes planu z wykorzystaniem dwóch komputerów

Szkolenie prowadzone jest w formie konsultacji i może być podzielone na kilka sesji, które odbędą się w różnych terminach.

Do szkoleń online zalicza się również wszystkie konsultacje telefoniczne.

Szkolenia online nie obejmują w szczególności:
 • szkolenia w zakresie przygotowania treści dla części opisowej biznes planów lub analiz SWOT nad którymi pracuje Licencjonobiorca.  
 • szkolenia w zakresie przygotowania projekcji liczbowych dla analizy finansowej biznes planów nad którymi pracuje Licencjonobiorca.  
 • szkolenia w zakresie przygotowania projekcji czynników i wag dla analiz SWOT nad którymi pracuje Licencjonobiorca.  
 • oceny i poprawek w analizach i biznes planach, które zostały przygotowane przez Licencjobiorcę

Dane liczbowe i treść, którą posługuje się Licencjodawca w trakcie szkolenia nie odnoszą się do konkretnego biznes planu, bądź analizy. Dane te służą jedynie do przygotowaniu szkolonego do prawidłowej obsługi programu.

Szkolenia w innej formie, niż szkolenie online nie są oferowane przez Licencjodawcę.

Szkolenie online jest darmowe tylko w takich przypadkach, gdy od daty zakupu programu do daty szkolenia nie minął okres dłuższy niż 3 lata. Po tym okresie szkolenie jest odpłatne. Cena za odpłatne szkolenie jest zmienna i zależy od zakresu szkolenia.