Opłacalność Inwestycji w iBiznesPlan

iBiznesPlan

Program iBiznesPlan oparto o dwie podstawowe metody dyskontowe w praktyce stosowane dla oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych:

  • METODĘ WARTOŚCI ZAKTUALIZOWANEJ NETTO - NPV (ang. net present value). Możemy obliczyć NPV według metody preferowanej przez Bank Światowy lub metody preferowanej przez UNIDO.
  • METODĘ WEWNĘTRZNEJ STOPY ZWROTU - IRR (ang. internal rate of return)


Program iBiznesPlan Pro i iBiznesPlan Max umożliwia wykonanie analizy przepływów pieniężnych dla obliczenia parametrów efektywności inwestycji dla kilku wariantów:

  • Przepływy dla Obliczania Opłacalności Inwestycji w Ujęciu Ogólnym:
  • dyskontuje się roczne salda zadłużenia czyli salda po zapłaceniu podatku dochodowego oraz spłacie odsetek, ale przed wypłatą dywidendy
  • zdyskontowane salda pieniężne netto otrzymuje się w wyniku odjęcia zdyskontowanych wpłat kapitału zakładowego od skumulowanych zdyskontowanych sald pieniężnych.
  • metoda ta uwzględnia jedynie przepływy operacyjne wynikające z realizacji projektu, pomija natomiast przepływy związane z jego finansowaniem. Jest to ujęcie stosowane przez banki i inne podmioty zewnętrzne oceniające efektywność przedsięwzięcia - pozwala ono bowiem ocenić jaką wartość kreuje samo przedsięwzięcie i czy w związku z tym jest ono warte realizacji czy nie.

  • Przepływy dla Obliczania Opłacalności Inwestycji w ujęciu Właścicielskim - Ogólne ujęcie rachunku NPV nie wskazuje, ile na projekcie może zarobić właściciel. Aby określić wartość projektu z punktu widzenia właściciela stosuje się tzw. ujęcie właścicielskie metody NPV. Różni się ono od ogólnego tym, że przy wyznaczaniu przepływów pieniężnych generowanych przez projekt ujmuje się również przepływy wynikające z obcego finansowania projektu (kredyty i pożyczki). W przypadku wykorzystywania kredytu w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, przepływy pieniężne obejmą zarówno transze kredytu, jak i raty spłat oraz odsetki,
  • Przepływy dla Obliczania Opłacalności Inwestycji w ujęciu Ogólnym Skorygowane,
  • Przepływy dla obliczania Wewnętrznej Stopy Zwrotu dla Kapitału

Program iBiznesPlan Std oraz iBiznesPlan One umożliwia wykonanie analizy przepływów pieniężnych dla obliczenia parametrów efektywności inwestycji dla jednego wariantu: w Ujęciu Ogólnym.