Szkolenia online

iBiznesPlan

Licencjonowany użytkownik programów iBiznesPlan i Analiza SWOT może skorzystać z darmowego szkolenia w zakresie obsługi i wprowadzania danych do programu. Aby skorzystać z tej usługi należy wyrazić takie życzenie i ustalić termin szkolenia. Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem telefonu.  Koszt łącza telefonicznego ponosi Licencjobiorca

Idea szkolenia z wykorzystniem łączy telefonicznych polega na tym, że szkolony i szkolący komunikują się ze sobą za pośrednictwem telefonu, a szkolony wykonuje instrukcje w programie zainstalowanym na swoim komputerze.

Zakres szkolenia zależy od Licencjobiorcy. W szczególności szkolenie może obejmować:

  1. odpowiedzi na pytania w zakresie obsługi programu,
  2. instrukcję przygotowania danych niezbędnych dla analizy finanowej w programie iBiznesPlan,
  3. instrukcję wprowadzania danych liczbowych do programu iBiznesPlan,
  4. instrukcję definiowania czynników i wprowadzania wag w progarmie Analiza SWOT
  5. instrukcję opracowania części opisowej w progarmie iBiznesPlan
  6. instrukcję korzystania i opracowania własnego szablonu dla części opisowej w programie iBiznesPlan,
  7. instrukcję opracowywania biznes planu z wykorzystaniem dwóch komputerów

Szkolenie prowadzone jest w formie konsultacji i może być podzielone na kilka sesji, które odbędą się w różnych terminach.

Do szkoleń online zalicza się również wszystkie konsultacje telefoniczne. Ilość darmowych konsultacji telefonicznych w stosunku do Licencjobiorcy nie jest limitowana.

Szkolenia online nie obejmują w szczególności:
  • szkolenia w zakresie przygotowania treści dla części opisowej biznes planu lub analizy SWOT, które przygotowuje Licencjobiorca.  
  • szkolenia w zakresie przygotowania projekcji liczbowych dla analizy finansowej biznes planu, który przygotowuje Licencjobiorca.
  • szkolenia w zakresie przygotowania projekcji czynników i wag dla analizy SWOT, którą przygotowuje Licencjobiorca.

Dane liczbowe i treść, którą posługuje się Licencjodawca w trakcie szkolenia nie odnoszą się do konkretnego biznes planu, bądź analizy. Dane te służą jedynie do przygotowaniu szkolonego do prawidłowej obsługi programu. W trakcie szkolenia mogą być wykorzystane dane i treść udostępnione przez szkolonego.
Szkolenia w innej formie, niż szkolenie online nie są oferowane przez Licencjodawcę.